0
0
Šventės.LT » Taisyklės

Portalo naudojimo taisyklės

MB „Padis LT“, juridinio asmens kodas 302988948, buveinės adresas K. Būgos g. 64-4, Kaunas, (toliau – Paslaugų teikėjas) yra tinklalapio  www.sventes.lt tvarkytojas ir administratorius.

Jūs (toliau – Paslaugų gavėjas) sudarote sutartį su Paslaugų teikėju, jeigu užsisakote tinklalapio www.sventes.lt teikiamas paslaugas ir už jas atsiskaitote ir/arba neatlygintinai žiūrite esamus skelbimus tinklalapyje www.sventes.lt ir/arba teikiate užklausas Paslaugos gavėjams (skelbimus patalpinusiems asmenims).

Taisyklėmis yra nustatoma tinklalapio www.sventes.lt naudojimosi tvarka, Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo teisės ir pareigos, atsakomybės bei kitos nuostatos.

Pažymėtina, kad Paslaugų teikėjas teikia tik technines priemones informacijos patalpinimui www.sventes.lt ir nėra jokių asmenų atstovas, tarpininkas, agentas ar suinteresuota šalis.

Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir jomis vadovautis (toliau – Taisyklės).

Paslaugų teikėjas tinklalapio www.sventes.lt pagalba teikia Paslaugų gavėjams paslaugas  (skelbimo talpinimo, skelbimo iškėlimo, reklamos ir kt.), o Paslaugų gavėjas už atlygintinas paslaugas atsiskaito, jas priima ir jomis naudojasi.

1.       Paslaugų teikėjas

1.1.    įsipareigoja:

1.1.1.    laiku ir tinkamai teikti www.sventes.lt teikiamas paslaugas, atlygintinas paslaugas teikti tik po to, kai už jų suteikimą gaunamas atlygis kaip numatyta šiose Taisyklėse, nebent Šalys raštu susitaria kitaip;

1.2.    turi teisę:

1.2.1.tikrinti skelbimo/reklamos/kt. paslaugos atitiktį šioms Taisyklėms ir Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams bei nustačius skelbimo/reklamos/kt. paslaugos turinio pažeidimą, šiuos pašalinti be įspėjimo;

1.2.2.neatlygintinų paslaugų neteikti ir/arba jas apmokestinti;

1.2.3.vienašališkai keisti www.sventes.lt teikiamas paslaugas, jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių ir jos dalių (priedų) nuostatas. Taisyklių pakeitimo atveju ir Paslaugų gavėjo tolimesnis naudojimasis www.sventes.lt tinklalapiu, reikš sutikimą su minėtais pakeitimais.

2.       Paslaugų gavėjas

2.1.    įsipareigoja:

2.1.1.susipažinti su www.sventes.lt naudojimosi taisyklėmis ir jų laikytis;

2.1.2.laiku atsiskaityti už paslaugas ir jas priimti;

2.1.3.talpinti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, telefoną, el. pašto adresą ir kitą reikalingą informaciją, taip pat apie siūlomas paslaugas, prekes ir kt.;

2.1.4. vadovautis tinklalapyje www.sventes.lt esamomis rekomendacijomis ir apibrėžimais bei užpildyti būtinus skelbimo laukus, taip kaip rekomenduojama arba būtų nepažeidžiami protingumo,sąžiningumo principai ir užtikrinamos kitų paslaugos gavėjų (vartotojų) teisės taip, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

2.1.5.netalpinti melagingos informacijos;

2.1.6.netalpinti objekto/paslaugų, kurio(-iomis) Paslaugų gavėjas neturi teisės disponuoti (nuomoti, leisti naudotis tretiesiems asmenims);

2.1.7.netalpinti objektų/Paslaugų, kurie (-ios) jau yra užsakytos/rezervuotos ir/arba kurių Paslaugų gavėjas neturi(-ės) galimybės suteikti ir aiškiai supažindinti kitus paslaugų gavėjus (trečiuosius asmenis – vartotojus) su šiomis aplinkybėmis bei paslaugų užsakymų terminais, rezervuotomis datomis ir kt. būtina informacija.

2.1.8.talpinti skelbimus, kurių turinys neprieštarautų ir nepažeistų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), LR reklamos įstatymo ir kitų LR teisės aktų;

2.1.9.netalpinti skelbimų/reklamų ir/ar jose informacijos, kuria būtų viešinama/platinama/skelbiama informacija ir/arba nuorodos apie konkurencingus asmenis/paslaugas Paslaugų teikėjui, įskaitant www.sventes.lt tinklalapio pagalba teikiamas paslaugas;

2.1.10.            nenaudoti www.sventes.lt tinklalapio tokiu būdu, kuriuo būtų sukeliama grėsmė Paslaugų teikėjui, jo teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, www.sventes.lt serverio, duomenų saugumui ir/ar riboti www.sventes.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas Paslaugų gavėjams;

2.1.11.            nenaudoti/nepasinaudoti kenkėjiškos(-a) ir/ar pažeistos(-a) programinės(-e) įrangos(-a), taip pat nesiųsti elektroninių laišku ir kitokių elektroninių pranešimų siekiant paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų, kompiuterinės įrangos, tinklalapio www.sventes.lt veikimą;

2.1.12.            netalpinti kitų asmenų ir jų duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant asmenų kontaktiniai duomenimis, vardais, pavardėmis, nuotraukomis, jiems priklausančių objektų nuotraukomis ir kt., be jų sutikimo;

2.1.13.             nesinaudoti www.sventes.lt veiksmų atlikimui, kuriais būtų pažeidžiami Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, pakenkiama bet kuriems asmenims, jų turtų ar teisėtiems interesams, taip pat pačiam tinklalapiui www.sventes.lt ir/ar jo reputacijai;

2.1.14.            neriboti kitų paslaugų gavėjų galimybės naudotis bet kokiomis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;

2.1.15.   nesinaudoti tinklalapiu www.sventes.lt neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant: pateikimą, publikavimą, siuntimą, ir/ar turinio laikymą tinklalapyje www.sventes.lt , kuris būtų įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, diskriminuojanti, pornografinis, kurstantis tautinę, etninę, rasinę, religinę, neapykantą, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaiztą, vardą, pavardę, privatumą, garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;

2.1.16.            nesinaudoti tinklalapiu www.sventes.lt siekiant atlikti neteisėtus veiksmus (pvz.: sukčiauti, apgaulės būdu įgyti turto ir kt.), sudaryti neteisėtus sandorius ir kt., bei kas prieštarautų Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, ir/ar Taisyklėse nustatytiems skelbimo/reklamos turinio reikalavimams.

2.2.    turi teisę:

2.2.1.užsisakyti paslaugas Taisyklėse ir tinklalapyje www.sventes.lt nurodytomis sąlygomis;

2.2.2.naršyti tinklalapį www.sventes.lt ;

2.2.3.siųsti užklausas/pranešimus kitiems paslaugų gavėjams (skelbimus patalpinusiems asmenims);

2.2.4.koreguoti savo paties patalpintus skelbimus/reklamas, išskyrus tuos atvejus, kai koregavimas ir/ar pati korekcija prieštarauja šioms Taisyklėms.

2.2.5.kreiptis į Paslaugų teikėją įvairiais prašymais susijusiais su skelbimais/reklama ir kt., tačiau tuo nepiknaudžiauti, neperkrauti pertekliniais duomenimis ir neužkrauti Paslaugų teikėjo serverių ir/ar el. pašto.

3.        Paslaugų gavėjo talpinamų skelbimų/reklamų turinys ir reikalavimai jam

3.1.    Patalpindamas Skelbimą/reklamą, Paslaugų gavėjas prisiima visą atsakomybę už jo(-s) turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime/reklamoje pateikdamas duomenis Paslaugų gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami, pateikiama informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ar paslaugas.

3.2.    Skelbimas/reklama privalo būti patalpintas(-a) tik jam skirtoje atitinkamoje tinklalapiojo www.sventes.lt kategorijoje.

3.3.    Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) vieną paslaugos pasiūlymą.Tinklalapyje www.sventes.lt skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą paslaugą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.

3.4.    Esant įtarimams apie galimai Paslaugų gavėjo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.

3.5.    Tinklalapio duomenų bazėje Paslaugų gavėjas gali patalpinti Skelbimus tik apie paslaugas, kurias teikti jis turi teisę.

3.6.    Paslaugų gavėjui draudžiama skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokias paslaugas, negu nurodytos pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes.

3.7.    Paslaugų gavėjui draudžiama skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą kuri neatitinka realios rinkos vertės. Paslaugos kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą gali būti blokuojami.

4.       Paslaugos

4.1.    Paslaugų teikėjas teikia neatlygintinas ir atlygintinas paslaugas Paslaugų gavėjams tinklalapio www.sventes.lt pagalba.

4.2.     Paslaugų teikėjas teikia Paslaugų gavėjams šias neatlygintinas paslaugas:

4.2.1.tinklalapio naršymo;

4.2.2.teikti užklausas Paslaugų gavėjams, kurie yra patalpinę skelbimus.

4.3.    Paslaugų teikėjas už atlygį Paslaugų gavėjams teikia šias paslaugas:

4.3.1.nemokamas skelbimų talpinimo;

4.3.2.mokamas skelbimų talpinimo pagal www.sventes.lt kainoraštį arba pagal individualiai sutartas sąlygas;

4.3.3.skelbimų ryškinimo;

4.3.4.skelbimų iškėlimo;

4.3.5.reklamos;

4.3.6.kt. paslaugas tinklalapio www.sventes.lt pagalba šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.       Paslaugų teikėjas

5.1    Laikoma, kad Paslaugų teikėjas yra gavęs atlyginimą, kai šis faktiškai matomas Paslaugų teikėjo piniginių lėšų sąskaitoje (banko, elektroninių pinigų ir kt. sąskaitos).

6.       Asmens duomenys

6.1.    Registruodamiesi ir/ar naudodamiesi tinklalapio www.sventes.lt teikiamomis paslaugomis, Paslaugų gavėjas pateikia duomenis, o Paslaugų teikėjas šiuos duomenis tvarko, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Paslaugų gavėjo asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarko vadovaujantis šiose taisyklėse, taip pat www.sventes.lt asmens duomenų tvarkymo politikos nustatyta tvarka.

6.2.    Paslaugų teikėjas tvarko Paslaugų gavėjų duomenis, įskaitant „sausainukus“ siekdamas tinkamai suteikti paslaugas. Paslaugų gavėjų duomenis yra saugomi ne ilgiau negu to reikalauja LR teisės aktai.

6.3.    Paslaugų teikėjas apie asmens duomenų naudojimą, tvarkymą ir kt. informaciją susijusią su asmens duomenų tvarkymu nustato asmens duomenų tvarkymo politikoje.

7.       Atsakomybė ir jos atribojimai

7.1.    Paslaugų teikėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į www.sventes.lt , jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.

7.2.    Paslaugų teikėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo www.sventes.lt .

7.3.    Laikoma, kad naudojimasis www.sventes.lt vykdomas nepriekaištingai, jei  minėtas tinklalapis ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 85% laiko per metus.  Paslaugų teikėjas neatsako už www.sventes.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Paslaugų teikėjas negali kontroliuoti.

7.4.    Paslaugų gavėjas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą, kurią Paslaugų gavėjas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija

8.       Taisyklių pažeidimo pasekmės

8.1.    Patalpindamas Skelbimą, Paslaugų gavėjas privalo laikytis Svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Paslaugų  teikėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, nukelti į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą arba blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams.

8.2.    Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Paslaugų gavėjai infomuojami skelbime nurodytais kontaktais. Šiame punkte nurodyta Paslaugų teikėjo teisė neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami.

8.3.    Skelbimai patalpinti netinkamoje kategorijoje yra blokuojami arba perkeliami į tinkamą kategoriją

9.       Intelektinės nuosavybės teisės

9.1.    Paslaugų teikėjas yra visų teisių į www.sventes.lt turinį savininkas ir turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami www.sventes.lt , yra Paslaugų teikėjo nuosavybė arba jis turi teisę jais naudotis

9.2.     Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas www.sventes.lt turinio, dizaino, Paslaugų teikėjui priklausančių nuotraukų apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Paslaugų gavėjams jų Skelbimų atžvilgiu.

9.3.    Paslaugų gavėjas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Paslaugų gavėjo informacijos. Paslaugų gavėjas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Paslaugų gavėjas publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Paslaugų teikėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Paslaugų teikėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Paslaugų gavėjo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

10.   Patvirtinimai ir garantijos

10.1.                Kiekvieną kartą pateikdamas Turinį Paslaugų gavėjas patvirtina ir garantuoja Paslaugų teikėjui, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus, licencijas atlikti veiksmus su Turiniu, naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus bei padaryti Turinį viešai prieinamą. Nei Paslaugų teikėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Paslaugų gavėjo pateiktą turinį, nebus įpareigota mokėti Paslaugų gavėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

10.2.                Naudodamasis tinklalapiu www.sventes.lt Paslaugų gavėjas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus minėtame tinklalapyje.

11.   Baigiamosios nuostatos

11.1.                Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Paslaugų gavėjas naudosis tinklalapiu www.sventes.lt ar patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo laiką.

11.2.                tinklalapio www.sventes.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl www.sventes.lt svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

12.2. Ginčai, kilę tarp Paslaugų teikėjo ir verslininkų (paslaugų gavėjų), sprendžiami „PADIS LT“, MB, buveinės vietos teisme.

12.3. Paslaugų gavėjas ne verslininkas (vartotojas) prašymą  ir/ ar skundą dėl www.sventes.lt veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Tiekėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@sventes.lt . Nesutikdamas su Paslaugų teikėjo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Toliau naudodamasis www.sventes.lt, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Paslaugų gavėjas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki www.sventes.lt Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.